نتایج مشاوره و نظرسنجی در مورد راهبرد فناوری نانو در اروپا