شركت مدیریتی یاش با شركت انگلیسی سنتیفیکا تفاهم‌نامه امضاء كرد