پروژه FP6 برای حفظ پیشگامی اروپا در زمینه نانوالكترونیك