برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو و رو‌ش‌های تأمین مالی آن در بانك توسعه صادرات ایران