معرفی گزارش کاربردهای فنانوری‌نانو در صنایع نفت و انرژی

مؤسسۀ Research and Markets اخیراً گزارشی منتشر
کرده است و در آن کاربردهای فناوری‌نانو را در صنایع انرژی و نفت معرفی
کرده است. این گزارش زمینه‌های تحقیقاتی (R&D) و تجاری فناوری‌نانو