انتشار گزارش بررسی وضعیت فناوری نانو در ایران توسط مرکز پژوهش های مجلس

گزارش بررسی وضعیت فناوری نانو در ایران را دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های در آبان