معرفی گزارش: فناوری نانو و توسعه آن در خوشه‌های صنعتی و خوشه‌های فناوری

New Page 2

توسعه و بسط شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی و ارتباط این
خوشه‌ها با فناوری‌های نوین از جمله راهکارهای مورد توجه کشورهای پیشرفته
می‌باشد. در این گزارش سعی شده است تا با ارائه یک ا