برگزاری کارگاه تخصصی نانوساختارها در دانشگاه کیش

New Page 2

کارگاه تخصصی نانوساختارها توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و گروه مواد دانشگاه کیش در تاریخ 17-19 اسفند ماه سال