گزارش انتقال فناوری‌نانو در مناطق آزاد و ویژه ایران

 اعطای ماموریت خاص به مناطق آزاد و ویژه، برای انتقال فناوری‌نانو به داخل کشور، عنوان برنامه شماره 4 از سند راهبرد ده ساله توسعه فناوری‌نانو در کشور است.
با ا