تشریح سیر زمانی توسعه صنعت نانوپوشش‌ها در نمایشگاه پیشرفت فناوری نانو

آنچه در این بخش از نمایشگاه ارائه شد، نمونه‌هایی از تجهیزات صنعتی و پوشش‌دهی نانومتری و قطعات صنعتی با پوشش‌های نانومتری بود.

همچنین سیر زمانی توسعه فناوری نانوپوشش‌ها در ایران از سال 1387 تا 1393 ، شامل پنج گام اصلی زیر ، در این نمایشگاه به تصویر کشیده شده بود:

سال 1387 : ساخت تجهیزات آزمایشگاهی تولید نانومواد
سال 1390: ساخت تجهیزات صنعتی تولید نانوپوشش
سال 1391: تولید صنعتی نانوپوشش‌های یک‌جزئی، دوجزئی و سه جزئی
سال 1392: توسعه صنعتی نانوپوشش‌های چندجزئی، نانوکامپوزیتی و کربن شبه الماس
سال 1393: راه اندازی مرکز توسعه کاربردهای نانوپوشش

filereader.php?p1=main_d7574793d3ca0965a

اطلاعات فعالیت‌ها پژوهشی مرتبط با نانوپوشش در ایران
filereader.php?p1=main_d1d83f93531a75cb8

اطلاعات اقتصادی برخی شرکت‌ها ایرانی فعال در زمینه نانوپوشش
filereader.php?p1=main_e82cc43e43d8e6b6d