دستاوردهای ایران در نانوداروها به مقام معظم رهبری معرفی شد

دستاوردهای ایرانی حوزه سلامت و بهداشت، در نمایشگاه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو، در چهار بخشِ نانوداروها، تجهیزات پزشکی ، ابزارهای تشخیصی و ملزومات بهداشتی ارائه شده بود.

نانوداروها:
داروی ضد سرطان سیناداکسوزوم
مکمل دارویی سیناکرکومین
داروی ضد سرزان پاکلی نب
داروی سینا آمفولیش
ابزارهای تشخیصی:
دستگاه خودکار استخراج و تشخیص مواد مخدر
دستگاه خودکار استخراج DNA و RNA
نانوحسگر مبتنی بر CNT-FET

تجهیزات پزشکی:
دستگاه تصویربرداری از حیوانات کوچک (HiRespect)
دستگاه برشنگاری مولکولی فلورسنت

ملزومات پزشکی:
خانواده محصولات سیلوسپت
پانسمان آجیکت
ماسک نانوالیاف