معرفی الگوی توسعه صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو به مقام معظم رهبری

الگوی ستاد فناوری نانو برای ایجاد صنعت ساخت تجهیزات فناوری نانو، شامل چهار مرحله‌ی ذیل است:

 • حمایت از ساخت تجهیزات ازمایشگاهی
 • حمایت از تجاری سازی تجهیزات 
 • حمایت از ساخت تجهیزات صنعتی
 • توسعه کاربرد تجهیزات صنعتی

تجهیزات معرفی شده در این بخش در چند صنعت مختلف زیر، کاربرد دارند:

 • تجهیزات آنالیز و میکروسکپی
 • تجهیزات تولید نانومواد
 • محیط زیست، آب و صنایع غذایی
 • پزشکی ، بهداشت و سلامت
 • نفت و انرژی
 • صنایع فلزی
 • نانوپوشش‌ها 
 • نساجی