معرفی محصولات نانو در کشاورزی و صنایع غذایی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

محصولاتی فناوری نانو در صنعت کشاورزی، شامل دو گروه اصلی “محصولات افزایش ماندگاری” و “محصولات افزایش بازده تولید” بود.

گروه اول شامل، بسته بندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری و نانوجاذب گاز اتیلن بود.
بسته بندی برپایه نانوکامپوزیت پلیمری، با ممانعت از عبور اکسیژن به داخل بسته بندی، موجب افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی و کاهش ضایعات کشاورزی می شوند.
نانوجاذب گاز اتیلن، با حذف گازهایی که حاصل از فرآیند رسیده شدن میوه هاست، موجب جلوگیری از فساد زودرس میوه ها در سردخانه ها و انبارهای نگهداری میوه می شود. 
filereader.php?p1=main_d8b7957a376dea6b7
محصولات فناوری نانو در زمینه افزایش بازده تولیدات کشاورزی نیز شامل، کودهای بیولوژیک و آفت کش های گیاهی نانوکپسوله بود.
استفاده از کودهای بیولوژیک، می تواند میزان مصرف کودهای ازته را به میزان 70درصد و کودهای فسفاته را تا 50 درصد کاهش دهد. 
filereader.php?p1=main_1f9b6be81deb8ffda