معرفی کریدور خدمات فناوری تا بازار در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

خدمات این نهاد در قالب 16 پایگاه زیر تنظیم شده است:

filereader.php?p1=main_787526182956f1a9d