معرفی فعالیت های ترویج صنعتی در نمایشگاه پیشرفت ایران در فناوری نانو

برخی از اقدامات و برنامه‌های مرتبط با ترویج صنعتی فناوری نانو شامل موارد زیر است: 

  • حمایت از برگزاری سمینارهای ترویجی در صنایع
  • حمایت از برگزاری سمینارهای صنعتی فناوری نانو در استان ها
  • حمایت از نشریات صنعتی
  • انتشار گزارش های کاربرد فناوری نانو در صنایع
  • انتشار ویژه نامه های صنعتیِ ماهنامه فناوری نانو
  • انتشار نرم افزارهای نانو و صنعت
filereader.php?p1=main_7a4caa6efadbc77ef