افزایش فرافکنی فوتون‌ها به شش کیلومتر

۱۶ آوریل ۲۰۰۴ – هر چند فرافکنی ۱ واقعی هرگز به شکل افسانه‌ای نزدیک نمی‌شود اما اکنون در تحقیقات آزمایشگاهی ارسال آنی تک‌ذ‌‌ره‌های کوانتومی مانند فوتون‌ها از یک مکان به مکان دیگر میسر گشته است.