گزارش کاربرد نانوتکنولوژی در دندانپزشکی

با ورود نانوتکنولوژی به عرصة زندگی بشر، و استفاده از این فناوری در پیشرفت علوم زیستی و پزشکی، علم دندانپزشکی نیز از این فناوری بی‌نصیب نمانده است. بی‌شک امید می‌رود مشکلاتی که تاکنون در زمینة دندانپزشکی بالاخص در خصوص مواد مورد استفاده وجود داشته است، با استفاده از نانوتکنولوژی مرتفع گردند