نانوتکنولوژی در آینده نزدیک

اخیراً مجلة Business Week ، نانوتکنولوژی را بعنوان یکی از ده فناوری تغییردهندة زندگی ما برشمرده است. تمایلات تجاری به نانوتکنولوژی از آنجا ناشی می‌شود که محصولات تجاری جدید و کاربردهای آن منجر به انقلاب صنعتی جدیدی خواهد شد که تقریباً هر صنعتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.