معرفی یک مقاله از پروفسور غلامعلی منصوری

خلاصه مقاله ذیل توسط پروفسور منصوری استاد دانشگاه ایلنوی آمریکا برای چاپ در خبرنامه نانوتکنولوژی فرستاده شده است.