به سوی فرآوری بهتر نانولوله های کربنی

30 ژانویه 2004- اگر قبول کنیم که روش های تولید، به کمک نانوتکنولوژی به \”دوران طلایی\” خود رسیده است، باید نانولوله های کربنی را \”بچه های طلایی\” این دوران به شمار آوریم. خواص فوق العادة این نانوساختارهای کربنی موجب شده است که قابلیت های کاربردی بزرگی برای آنها بوجود آید.