معرفی شرکت خطرپذیر Harris & Harris Group

Harris & Harris Group یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که کم و بیش به عنوان یک شرکت توسعه تجاری شناخته می‌شود و بر روی شرکت‌های تازه تأسیس و فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کند.