اهداف، راهبردها و برنامه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری از سند راهبرد آینده

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۴/۰۵/۰۲ سند راهبردی توسعه فناوری نانو را تصویب نمود. از میان ۵۳ برنامه اجرایی که در این سند به تصویب رسیده است، ۱۰ برنامه در ارتباط با سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه سرمایه گذاری در حوزه فناوری نانو می باشد