تولید انبوه نانوساختارهای مختلف از سلنید کادمیم

محققان توانستند با مطالعه بنیادی شرایط رشد موثر بر تولید ساختارهای یک بعدی از مواد اپتوالکترونیک مانند سلیند کادمیم، گام بلندی به سوی تولید انبوه ساختارهای نانومتری جدید بردارند.

محققان توانستند با مطالعه بنیادی شرایط رشد موثر بر تولید ساختارهای یک بعدی از مواد اپتوالکترونیک مانند سلیند کادمیم، گام بلندی به سوی تولید انبوه ساختارهای نانومتری جدید بردارند.
محققان فناوری‌نانو در انس