150 نانو داروی در دست توسعه برای درمان سرطان

در حالی که تنها دو روش درمانی نانوذره‌ای ضدسرطان فعلاً به مرحله کاربرد رسیده است، تقریباً بیش از 150 روش درمانی دیگر در مراحل مختلفی از توسعه خود قرار دارند.

در حالی که تنها دو روش درمانی نانوذره‌ای ضدسرطان فعلاً به مرحله کاربرد رسیده است، تقریباً بیش از 150 روش درمانی دیگر در مراحل مختلفی از توسعه خود قرار دارند.