معرفی اندیشگاه نانو و صنعت توسط Nanotech-now

اندیشگاه نانو و صنعت اولین مرکز ایرانی است که توسط Nanotech-now شناسایی و معرفی شده است.سایت اینترنتی www.nanotech-now.com به عنوان یکی از مراجع اطلاعاتی فناوری نانو در شبکه جهانی اینترنت، به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی بخش های تجارت، دولت، دانشگاه و جوامع عمومی در حوزه فناوری‌نانو به فعالیت مشغول است.

 اندیشگاه نانو و صنعت اولین مرکز ایرانی است که توسط Nanotech-now شناسایی و معرفی شده است.سایت اینترنتی www.nanotech-now.com به عنوان یکی از مراجع اطلاعاتی فناوری نانو در