توسعه یکپارچگی Bose-Einestein به توده‌های اتمی

مطالعات نشان می‌دهد ویژگی کلیدی توده‌های Bose-Einestein شامل حالت اسپینی اتم‌ها می‌باشد.

مطالعات نشان می‌دهد ویژگی کلیدی توده‌های Bose-Einstein شامل حالت اسپینی اتم‌ها می‌باشد.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ویژگی‌های منحصر به فرد توده‌های Bose-Einstein، حالت‌های اسپینی درونی اتم‌های تشکیل‌دهنده این توده‌ها را نیز شامل می