ساخت اشکال بسیار ریز به وسیلة فوتون‌‌ها

دانشمندان یونانی معتقدند اولین کسانی هستند که با فرآیند پلیمریزاسیون سه فوتونی، (3PP) ساختارهای سه بعدی ساخته‌اند. پس از تولید اجزایی با تفکیک‌پذیری 500 نانومتر، Maria Farsari و همکارانش در حال اثبات وضعیت نوری آنها هستند و امید دارند با استفاده از این ساختارها تجهیزات جدیدی بسازند.

دانشمندان یونانی معتقدند اولین کسانی هستند که با فرآیند پلیمریزاسیون سه فوتونی، (3PP) ساختارهای سه بعدی ساخته‌اند. پس از تولید اجزایی با تفکیک‌پذیری 500 نانومتر، Maria Farsari و همکارانش در ح