معرفی پتنت هفته: روشی برای شناسایی سلول‌ها

اختراع مذکور روشی برای تهیه نانوذرات پوشیده شده با سیلیکا با استفاده از میکروامولسیون آب در روغن می‌باشد. با استفاده از این روش نانوذراتی متشکل از یک هسته و پوسته سیلیکا با اندازه یکنواخت بدست می‌آیند

عنوان فارسی: روشی برای شناسایی سلول‌ها