برگزاری کارگاه تخصصی نانوساختارها در دانشگاه کیش

کارگاه تخصصی نانوساختارها توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و گروه مواد دانشگاه کیش در تاریخ ۱۷-۱۹ اسفند ماه سال جاری در دانشگاه کیش برگزار خواهد شد.

New Page 2

کارگاه تخصصی نانوساختارها توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف و گروه مواد دانشگاه کیش در تاریخ ۱۷-۱۹ اسفند ماه سال