معرفی پتنت هفته: روکش‌های حاوی نانولوله‌ها، به کارگیری و اختلاط آنها با زیرلایه

معرفی پتنت شمار&#۱۷۲۸ WO2005114324 با عنوان: روکش‌های حاوی نانولوله‌ها، به کارگیری و اختلاط آنها با زیرلایه

عنوان فارسی: روکش‌های حاوی نانولوله‌ها، روش‌های استعمال آنها و اختلاط آنها با زیرلایه

عنوان انگلیسی:
Coatings Containing Nanotubes of Appling the same and Substrate In