برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه SEM

گارکاه آموزشی دستگاه SEM به مدت چهار روز از تاریخ 2 تا 5 بهمن ماه 1384 در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و آزمایشگاه مواد این دانشگاه با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو برگزار خواهد شد.

New Page 2