کنفرانس بین الملی نانو و زیست فناوری در دانشگاه امارات

با حمایت وزیر علوم و تحقیقات امارات متحده عربی، همایش بین المللی نانو و زیست فناوری در دانشگاه امارات واقع در شهر العین این کشور برگزار خواهد شد.

با حمایت وزیر علوم و تحقیقات اما

با حمایت وزیر علوم و تحقیقات امارات متحده عربی، همایش بین المللی نانو
و زیست فناوری در دانشگاه امارات واقع در شهر العین این کشور برگزا