همکاری راهبردی فنلاند و ژاپن در حوزة فناوری‌نانو

کنسرسیومی از شرکت‌های صنعتی فنلاندی و دانشگاه Oulu در کشور ژاپن، موافت‌نامة همکاری برای توسعة کاربردهای ابداعی صنعت اطلاعات ژاپن را امضا کردند.

کنسرسیومی از شرکت‌های صنعتی فنلاندی و دانشگاه Oulu در کشور ژاپن، موافت‌نامة
همکاری برای توسعة کاربردهای ابداعی صنعت اطلاعات ژاپن را امضا کردند.

پیشگامی ملی فناوری‌نانوی کشور فنلاند(FinNano) به‌سرعت در عرصة بین‌المللی پیشرفت
می‌کند. هیئت نمایندگی این سازمان، در نمایشگاه فناوری‌نانوی 2008، در شهر توکیوی
ژاپن حضوری فعال داشت.
در طی برگزاری این نمایشگاه، چندین موافقت‌نامة همکاری به‌ امضا رسید. یکی از مهم‌ترین
آنها گسترش همکاری بین شرکت NOF(کنسرسیومی از شرکت‌های صنعتی فنلاند) و دانشگاه
Oulu بود.
این توافق‌نامة همکاری به‌وسیلة آژانس تأمین مالی علم و نوآوری فنلاند(TEKES) تأمین
مالی خواهد شد.
همکاری با TEKES بسیار سودمند است. محیط نوآوری فنلاند و منابع مختلف تأمین مالی در
این کشور، مبنای بسیار مناسبی برای شرکت‌های ژاپنی برای همکاری با بخش فناوری
فنلاند برای توسعه کاربردهای ابداعی صنعت اطلاعات ژاپن است.
مواد کامپوزیتی جدید که از طریق برنامة مشترک TEKES و NOF توسعه‌ یافته‌اند، می‌تواند
به کاهش افت سیگنال در انتقال کمک کرده، ارتباطات از راه دور بسیار سریع را ممکن
‌سازند.
این توافق‌نامة همکاری، تحقیقات در سطح کلاس جهانی را ممکن ساخته، باعث پیشرفت‌های
چشمگیری در صنعت ارتباطات از راه دور و بی‌سیم برای ابزارهای تلفن همراه می‌‌شود.

به گفتة مارکولامسا، مدیر برنامه‌های TEKES، همکاری شرکت‌های پیشگام در صنعت
الکترونیک و تحقیقات پیشرو در دانشگاه‌ها با شرکت‌های فنلاندی(NOF)، باعث توسعة
گستردة صنعت اطلاعات خواهد شد. این همکاری، شرکت‌های فنلاندی را قادر خواهد ساخت تا
راه‌حل‌های کاملاً ابداعی را به کار بندند.
در کشور فنلاند کاربردهای صنعتی فناوری‌نانو و مواد کارکردی از اولویت‌های اصلی
سیاست ملی نوآوری این کشور است. TEKES در این زمینه دو برنامة فناوری‌ بسیار بزرگ
دارد که مجموعاً 300 میلیون یورو از منابع مالی بخش دولتی و خصوصی را تا سال 2013
به خود اختصاص می‌دهند.