استفاده از فناوری‌نانو در ساخت نسل جدید نمایشگرهای صفحه تخت

نانولوله‌های کربنی هم، مانند سیلیکون می توانند در عصر رایانه تحول شگرفی را در نسل آیندة الکترونیک و رایانه ایجاد کنند. خواص فوق‌العادة این نانولوله‌ها موجب شده تا قابلیت‌های تحول‌آفرینی در بسیاری از فناوری‌ها داشته باشند؛ لذا برای داشتن اطلاعات دست اول از خواص اشکال گوناگون نانولوله‌های کربنی ضروری است. بههمین منظور محققان سوئدی اخیراً گزارشی منتشر کرده‌اند که در آن به معرفی خواص رسانشی و نشر میدانی نانولوله‌های تک‌جداره و چندجداره پرداخته‌اند.

نانولوله‌های کربنی هم، مانند سیلیکون می توانند در عصر رایانه تحول
شگرفی را در نسل آیندة الکترونیک و رایانه ایجاد کنند. خواص فوق‌العادة
این نانولوله‌ها موجب شده تا قابلیت‌های تحول‌آفرینی در بسیاری از
فناوری‌ها داشته باشند؛ لذا برای داشتن اطلاعات دست اول از خواص اشکال
گوناگون نانولوله‌های کربنی ضروری است.

به همین منظور محققان سوئدی اخیراً گزارشی منتشر کرده‌اند که در آن به
معرفی خواص رسانشی و نشر میدانی نانولوله‌های تک‌جداره و چندجداره
پرداخته‌اند. آنها در تحقیق خود با استفادة موضعی از میکروسکوپ
TEM-STM، خواص رسانشی و نشر میدانی نانولوله‌هایی را بررسی کردند و
دریافتند که مشخصه‌های تجربی نشر میدانی تمامی این نانولوله‌ها حتی با
تابع کارهای مختلف باز هم به‌خوبی با معادله فولر-نوردهایم مطابقت
دارد.

آنها با بررسی تفاوت خواص رسانشی و نشر میدانی نانولوله‌ها، دریافتند
که این تفاوت به ساختار نانولوله‌های کربنی و لایة خارجی آنها، همچنین
به وجود مولکول‌های کربن 60 در آنها بستگی دارد. از این روش می‌توان در
ساخت نانولوله‌هایی کربنی با خواص دلخواه برای کاربردهای الکترونیکی
مورد نظر استفاده کرد. این یافته‌ها سهم قابل توجهی در درک رابطة
ساختار با خواص نانولوله‌ها داشته، می‌تواند به تحقق سریع‌تر تولید نسل
آیندة مونیتورها و صفحة تلویزیون‌های تخت کمک کند.