استفاده از فناوری‌نانو در بهبود عکاسی دیجیتال

اخیراً گروهی از محققان در آمریکا به دستاورد جدیدی در زمینة نانوفوتونیک رسیده‌اند. آنها با استفاده از روش‌های نانوتولید و نانولیتوگرافی موفق شدند میکروعدسی‌های نوری کاو-تخت با سطح پلکانی بسازند که در فرکانس فروسرخ(مورد استفاده در مخابرات نوری) و با ضریب شکست منفی کار می‌کند.

اخیراً گروهی از محققان در آمریکا به دستاورد جدیدی در زمینة نانوفوتونیک
رسیده‌اند. آنها با استفاده از روش‌های نانوتولید و نانولیتوگرافی موفق شدند
میکروعدسی‌های نوری کاو-تخت با سطح پلکانی بسازند که در فرکانس فروسرخ(مورد استفاده
در مخابرات نوری) و با ضریب شکست منفی کار می‌کند.

این میکروعدسی‌ها از جمله قطعات اساسی و مهم دستگاه‌های اپتوالکترونیکی(که به جای
جریان‌های الکتریکی با جریان نور کار می‌کنند) به شمار می‌آیند، و از آنها می‌توان
برای انتقال و دریافت داده‌ها در نسل آیندة ابزارهای تصویربرداری و مخابراتی
استفاده نمود و تصاویری با کیفیت و تعداد پیکسل بالا تولید کرد.

هدف نهایی این دانشمندان آن است که ابزارهای الکترونیکی و اپتیکی را در کنار هم و
روی یک تراشه قرار داده، قطعة واحدی بسازند که بتواند به‌طور همزمان از جریان نوری
و الکتریکی استفاده کند و به این ترتیب کیفیت مدارهایی را که قلب ابزارهای
الکترونیکی امروزی به شمار می‌آیند، تا حد قابل توجهی بهبود بخشد.

نتایج یافته‌های این محققان در نشریة Applied Physics Letters به چاپ رسیده‌است.