نانو زیست فناوری: نانو دستگاه های بر پایه ی پروتئین

عنوان: Bionanotechnology: Proteins to Nanodevices
ویراستار(ها) : V. Renugopalakrishnan, Randy V. Lewis
شماره‌ی شابک: ۱۴۰۲۰۴۲۱۹۱
تعداد صفحات: ۲۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Springer
قیمت: ۲۲۹ دلار

عنوان: Bionanotechnology: Proteins to Nanodevices
ویراستار(ها) : V. Renugopalakrishnan, Randy V. Lewis
شماره‌ی شابک: ۱۴۰۲۰۴۲۱۹۱
تعداد صفحات: ۲۹۶
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
انتشارات: Springer
قیمت: ۲۲۹ دلار
 

نانوزیست فناوری، به عنوان فناوری مهم و کلیدی قرن بیست و یکم در امر یکپارچه سازی
علوم به شمار رفته، به ما کمک میکند تا از دانش ساختمان طبیعی سیستم های سلولی،
برای پیشرفت در مهندسی و علوم استفاده کنیم. با تحقیق و بررسی در توپولوژی و
فرایندهای ارتباطی بخشهای سلولی، میتوان دستگاه های زیستی جدیدی را اختراع کرد
که کاربردهای مهیج و شگفت انگیزی دارد. گفتنی است اگرچه تغییر رویکرد تحقیق و
بررسی از مقیاس میکرو به نانو، منجر به ایجاد یک فرصت عالی در توسعه ی فناوریهای
آینده میشود؛ در این راه، چالش هایی هم وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد.
به دلیل محدودیت منابع در زمینه ی نانودستگاههای بر پایهی پروتئین، در این کتاب
کوشش شده تا تحقیقات دانشمندان در زمینه ی دنیای جذاب نانوزیست فناوری، جمع آوری و
ارائه گردد. این کتاب به منظور بررسی اصول طراحی مهندسی نانودستگاههای
زیست مولکولی، نانودستگاههای مدل بر پایهی پروتئین اکسایش- کاهش (“redox”) و
الیافهای طبیعی نوشته شدهاست.
فهرست مطالب
۱- اصول طراحی دستگاههای خودآرا به وسیله ی ماکرومولکولها؛
۲- نانودستگاههای الکترونیکی بر پایه ی پروتئین های فلزی؛
۳- اثرات مکانیکی گرادیان مولکولهای زیستی در رشته های byssal؛
۴- حافظه ی نوری سه بعدی بر پایه ی bacteriorhodopsin؛
۵- تولید ابریشم عنکبوتی؛
۶- نمایش تصاویر بر پایه ی bacteriorhodopsin لایه ی نازک؛
۷- نقش کلاژن در ذخیره سازی و اتلاف انرژی در زمینه های خارج سلولی؛
۸- افزایش پایداری حرارتی پروتئین: طراحی پروتئین های مستحکم برای کاربردهای
نانوزیست فناوری؛
۹- اصول مهندسی کشف رمز برای طراحی نانوماشینهای بر پایه ی پروتئین؛
۱۰- پردازش زیستی پروتئین های ابریشم: کنترل چیدمان؛
۱۱- فرصتهای ایجادشده به وسیله ی نانوزیست فناوری در علم مواد: bacteriorhodopsin
به عنوان یک نمونه؛
۱۲- مواد فوتوکرومیک و فوتوشکست مصنوعی و مقایسه ی آنها با bacteriorhodopsin
تغییرپذیر برای پردازش اطلاعات نوری؛
۱۳- اندازه گیری تک لایه های جذب شده در کانالهای میکروسیال؛
۱۴- برنامه های کمیته ی اروپایی در مواد آلی برای صنایع الکترونیکی؛
۱۵- تنوع زیستی: فهرستی از فرصت ها برای نانودستگاهها.