مرجعیت محصولات و خدمات، نتیجه پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی

مرجعیت محصولات و خدمات، نتیجه پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی

به گفته مدیران شرکت توسعه فناوری شریف سولار، این شرکت در حوزه سلول‌های خورشیدی و تجهیزات آزمایشگاهی نظیر میکروسکوپ الکترونی روبشی، به پشتوانه تحقیق و توسعه دانشگاهی اکنون در این حوزه در کشور مرجعیت یافته و این پشتوانه یکی از مهم‌ترین مزایای نسبی شریف سولار نسبت به بسیاری از شرکت‌های خارجی است.

614