خدمات آزمایشگاهی در بخش پیش ‌بالینی به محققان حوزه نانوزیست‌فناوری

خدمات آزمایشگاهی در بخش پیش ‌بالینی به محققان حوزه نانوزیست‌فناوری

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مراکز تخصصی حوزه پیش‌بالینی است که با زیرساخت‌های مناسب برای تحقیقات در این حوزه، خدمات ویژه‌ای به محققان داخل کشور ارائه می‌کند.

1309