نانوحباب‌های مغناطیسی قابل استفاده در کامپیوترها می‌شوند

نانوحباب‌های مغناطیسی قابل استفاده در کامپیوترها می‌شوند

نوعی نانوحباب مغناطیسی موسوم به اسکایرمیون، به عنوان گزینه آتی برای تولید بیت‌های کامپیوترها است. اما سرعت حرکت این نانوحباب‌ها در حد صد متر برثانیه بوده که استفاده عملی از آن‌ها را در کامپیوترها با مشکل مواجه می‌کند. اخیر محققان توانسته‌اند سرعت آن‌ها را تقریبا ده برابر افزایش دهند.

72