تشکیل کنسرسیومی برای توسعه محافظ‌های نانویی در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس

تشکیل کنسرسیومی برای توسعه محافظ‌های نانویی در برابر تداخل امواج الکترومغناطیس

با پیوستن شرکت گرافت پلیمر به یک کنسرسیوم اروپایی، قرار است از نوآوری‌های نانویی این شرکت برای توسعه محصولاتی به منظور مقابله با تداخل الکترومغناطیس استفاده شود.

171