آینده «فناوری پرسرعت» به نانوذرات اکسیدفلزی وابسته است

آینده «فناوری پرسرعت» به نانوذرات اکسیدفلزی وابسته است

نانوذرات اکسید فلزی به عنوان یک ترکیب انقلابی در قلمرو فناوری پر سرعت در حال ظهور هستند. این ذرات کوچک، که اغلب از چند نانومتر بزرگتر نیستند، برای تعریف مجدد مرزهای نوآوری تکنولوژیکی، به ویژه در حوزه‌های الکترونیک، ارتباطات و ذخیره‌سازی داده‌ها آماده هستند.

262