مروری بر ارزیابی سیاست‌های ملی فناوری نانو در جهان

مروری بر ارزیابی سیاست‌های ملی فناوری نانو در جهان

در طول دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورهای جهان با تدوین و اجرای راهبرد‌ها و برنامه‌های مختلف در حوزه فناوری نانو، به دنبال پیشرفت در این فناوری حیاتی بوده‌اند. یکی از پیش نیازهای توسعه فناوری نانو، ارزیابی دقیق اجرای برنامه‌ها، وضعیت شاخص‌های مختلف و به طور کلی ارزیابی وضعیت علم و فناوری نانو است. کشورهای مختلف بسته به چارچوب‌های متفاوت حکمرانی علم و فناوری خود، سازوکارهای مختلفی برای این امر طراحی کرده‌اند. نتایج ارزیابی وضعیت آن کشور در حوزه فناوری نانو را نمایان می‌کنند.

932