نهمین رویداد کاشتن برای آینده با محوریت نانو

نهمین رویداد کاشتن برای آینده با محوریت نانو

کاشتن برای آینده رویدادی گفتمان‌ محور است که با هدف آشنایی دانشجویان، فناوران و پژوهشگران با فناوری‌های نوین و راهبردی و در راستای تأثیرگذاری آن‌ها بر آینده، زندگی مردم و جایگاهشان در داخل کشور برگزار می‌شود.

178