جریان خروجی از نانوژنراتور تریبوالکتریک ۱۳۰۰ برابر افزایش یافت

جریان خروجی از نانوژنراتور تریبوالکتریک ۱۳۰۰ برابر افزایش یافت

بسیاری از ما شوک ناشی از الکتریسیته ساکن را با لمس یک جسم فلزی پس از پوشیدن ژاکت یا راه رفتن روی فرش احساس کرده‌ایم. هنگامی که دو ماده غیرمشابه (مانند بدن ما و پارچه) با یکدیگر تماس پیدا می کنند، در نتیجه تجمع بار، الکتریسیته ساکن ایجاد می‌شود.

899