محور فناوری نانو در اولین جشنواره نوجوان خوارزمی

محور فناوری نانو در اولین جشنواره نوجوان خوارزمی

به دنبال برگزاری جشنواره جوان خوارزمی و با توجه به استقبال دانش‌آموزان دوره راهنمایی سراسر کشور از این جشنواره علمی، «جشنواره نوجوان خوارزمی» ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی، برگزار می‌شود. ویژگی مهم این جشنواره، اختصاص یکی از محورهای هشت‌گانه این جشنواره به فناوری‌های نوین از جمله فناوری نانو است.

3903