دانشگاه خوارزمی: توسعه نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن

دانشگاه خوارزمی: توسعه نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن

پژوهشگران دانشگاه خوارزمی توانستند با استفاده از یک نوع نانوتابشگر، نسل جدید حسگرهای نانوفوتونیکی اکسیژن را توسعه دهند. این نانوحسگرها برای کاربردهای زیرپوستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

236