از نانوذرات برای بهبود واکسن‌های کمکی استفاده شد

از نانوذرات برای بهبود واکسن‌های کمکی استفاده شد

دانشمندان کشف کرده اند که “گلدیلوکس” در شناسایی اندازه “واکسن کمکی” تاثیر داشته و می‌تواند پاسخ‌های ایمنی قوی ایجاد کند. به‌عنوان نمونه نشان داده شده است که یک واکسن کمکی ایمن و زیست‌تخریب‌پذیر اگر ذرات اندازه صحیح داشته باشند، می‌تواند عملکرد سلول‌های کشتار سرطان را تقویت کند.

326