دانشگاه آزاد قائمشهر: افزایش جذب گازهای سمی با استفاده از یک جاذب نانوساختار

دانشگاه آزاد قائمشهر: افزایش جذب گازهای سمی با استفاده از یک جاذب نانوساختار

محققان دانشگاه آزاد قائمشهر توانستند با استفاده از ویژگی نانوساختاربودن ترکیبات فلز- آلی یا MOF و ساختار بسیار متخلخل آن‌ها و به‌کار بردن روش‌های پست‌سنتز کاربردی، عملکرد فعل‌و‌انفعالات جذب آمونیاک را بهبود بخشند.

785