مواد ذخیره‌سازی انرژی که از بلوک‌های مولکولی در ابعاد نانو ساخته شده‌اند

مواد ذخیره‌سازی انرژی که از بلوک‌های مولکولی در ابعاد نانو ساخته شده‌اند

مولکول‌های عنصر فلزی کمیاب نظیر نیوبیم را می‌توان به‌عنوان بلوک‌های ساختمانی مولکولی برای طراحی مواد ذخیره‌کننده الکتروشیمیایی انرژی استفاده کرد. مارک رامباران، از دپارتمان شیمی در دانشگاه اومئو، در پایان‌نامه خود روشی را برای تولید مواد جامد از محلول‌های آبی حاوی مولکول‌های نیوبیم در اندازه نانو به‌نام پلی اکسونیوبات‌ها ارائه می‌دهد.

454