ساز و کار تصفیه آب با کمک نانولوله‌های کربنی بررسی شد

ساز و کار تصفیه آب با کمک نانولوله‌های کربنی بررسی شد

برای حفظ حیات روی زمین، باید روش‌های تصفیه کارآمدی وجود داشته باشد که بتواند ناخالصی‌ها را از آب و هوا جدا کند. بنابراین، برای مدت طولانی از مواد کربنی برای بوی‌زدایی، جداسازی و حذف آلودگی‌های آنیونی ناایمن استفاده می‌شد.

574